Värdegrund

Alla är välkomna

till degerfors if

Glädje & utveckling

inom laget

Degerfors IF erbjuder glädje och utveckling. Glädje är en viktig del av verksamheten och  skapar en förutsättning till ett livslångt fotbollsintresse. I Degerfors IF ska alla ges bra  möjligheter att få utvecklas efter sina egna förutsättningar. Föreningen ska ta hänsyn till  individens behov och ge möjlighet till att utvecklas i den takt som passar individens fysiska, psykiska och sociala förutsättningar, vilket utgör kärnan i barnkonventionens artikel tre som  handlar om att alla beslut ska utgå från barnets bästa. Vi vill erbjuda fotbollsspel för så  många barn och ungdomar så länge som möjligt, och så bra som möjligt, i vår verksamhet. Vi  erbjuder varje spelare, upp till vår elitförberedande P16, likvärdig träning och matchning  förutsatt att spelaren visat engagemang och intresse. (Barnkonventionen artikel 2)  

Prestationen ska styra verksamheten och matchresultat ska spela en underordnad roll. Alla spelare som finns med vid matchtillfälle ska få speltid. I Degerfors IF har vi alla en positiv attityd mot varandra och vi gläds åt varandras framgång. Vi erbjuder alla barn och ungdomar att pröva på alla positioner under sin utbildningstid hos oss. (Barnkonventionen artikel 2)

Respekt & hänsyn

mot andra

Fotboll handlar om att barn och ungas idrott ska vara rolig, kampen ska vara central och  individens utveckling, inte resultat i enskilda matcher. Fokus finns på långsiktig utveckling  och inte kortsiktiga resultat vilket även innefattar att lära våra spelare att visa respekt och  hänsyn. Som ett led i arbetet utgår verksamheten från barnkonventionens artikel tre som  handlar om att beslut ska grunda sig på barnens bästa. Ett konkret exempel är att  utgångspunkten är just glädje och individens utveckling, inte matchresultat. Vi vill fostra  spelare till ansvarskännande människor som visar respekt för regler och normer, både inom  fotbollen och i samhället. Vi ska visa öppenhet och respekt för människors lika värde. Vi  respekterar alla och allas åsikter; oavsett om det rör spelet, spelare, laget, motståndare, ledare,  domare, styrelse, medlemmar samt publik, barn som vuxen. Vi ska motverka rasism och all  annan diskriminering, alla våra medlemmar ska behandlas lika och det är viktigt att spelarens  röst blir hörd. I barnkonventionen artikel 12 framgår barnets rätt att uttrycka sin mening vilket  är en central utgångspunkt i arbetet att göra spelaren involverad i sin utvecklingsplan. Det är inte ledaren eller föreningens utvecklingsplan/utvecklingskurva utan det är individens vilket  leder till att spelaren ska involveras genom dialog.  

I Degerfors IF är alla viktiga, oavsett roll, och vi sätter alltid föreningen främst, både i med och motgång. Föreningens medlemmar, ledare och spelare tar avstånd från all typ av  diskriminering oavsett orsak. Detta gäller alla former av kränkningar, såväl verbala som fysiska. Detta gäller oavsett på vilket sätt diskriminering och kränkning framförs. Alla former av hot och våld är fullkomligt oacceptabelt. 

Värdighet & ansvar

för klubben

 • I Degerfors IF vill vi lära ungdomar att samarbeta i lag och skapa en klubbkänsla där  spelarna är stolta över föreningen och agerar, på och bredvid planen, som goda representanter  för DIF. 
 • Vi har alla ett ansvar för att vara måna om klubbens rykte. Vi representerar vår klubb varje  gång när vi bär klubbkläder. Detta betyder att vi tänker på hur vi uppträder och vad vi säger  till varandra och de personer vi möter både inom och utanför fotbollen. 
 • Vår arena, Stora Valla, ska vara en trivsam, barn- och familjevänlig miljö. Alla som besöker  Stora valla uppträder med respekt, glädje och värdighet mot alla; publik, domare, deltagare  från såväl hemma- som bortalag. 
 • Alla medlemmar tar ansvar för sin hälsa, sina handlingar, sitt lag och sin förening. 

All idrottsverksamhet inom Degerfors IF ska vara alkohol och drogfri. Alla former av  användning av alkohol, droger och dopingpreparat är oacceptabelt. Detta avser såväl tränings och matchtillfällen samt under ev. läger. I övrigt gäller den av styrelsen antagna drogpolicyn. 

 • I Degerfors IF har vi alltid höga ambitioner oavsett vilken uppgift vi har. Vi utför alla  uppgifter med samma höga engagemang och med avsikten att alltid göra sitt bästa.
 • Föreningen skall föregå med gott exempel i etik- och moralfrågor. Vår värdegrund och  uppförandekod gäller alla som på något sätt engagerar sig i Degerfors IF oavsett roll. 
 • I Degerfors IF är alla viktiga oavsett roll och vi sätter alltid föreningen främst, i både med och motgång. 

Fairplay

Alltid

Fotboll är en sportslig tävlan och skall alltid präglas av Fair play. Detta visar vi genom att; • Visa respekt och värdigt uppträdande vid alla tillfällen och mot alla deltagare. • Följa regler och bestämmelser. 

 • Respektera domarens uppfattning. 
 • Bidrar med en positiv stämning och har ett uppmuntrande språk. Låta alla vara med och  respektera varandras olikheter. 
 • Inte fuska och utöva ett fult spel. 
 • Inte tillåta kränkningar, diskriminering, trakasserier eller rasism. 
 • Inte utöva psykiskt och fysiskt våld. 
 • Vara ödmjuka vinnare och goda förlorare samt ha kul tillsammans. 

Här är alla välkomna

I DEGERFORS IF

I enlighet med artikel två i barnkonventionen arbetar föreningen aktivt med att alla känner sig  välkomna, trygga, sedda och värdefulla. Detta oavsett kön, sexuell läggning, religion,  etnicitet, funktionsnedsättning, ålder eller könsöverskridande identitet. Vi ska uppfatta varandras olikheter som en tillgång, olikheter berikar och fotbollen spelar en viktig roll att  brygga broar såväl över samhällsklasser som mellan enskilda individers olikheter. Vidare framgår det av artikel två att ingen ska diskrimineras vilket föreningen har nolltolerans emot.  Föreningen driver även ett Para-lag i syfte att möjliggöra fotboll även för personer med  funktionsnedsättning. Vi har utbildade tränare i alla träningsgrupper, oavsett kön och/eller  funktionsnedsättning. (Barnkonventionen artikel 2).

Sexuella trakasserier

ALDRIG OKEJ

 • Föreningen delger alla ledare/personal/styrelse handboken från Rädda Barnen ”Detta borde  alla veta om sexuella övergrepp mot barn”. 
 • Alla misstänkta fall ska rapporteras till värdegrundsansvarig. 
 • Föreningen kräver in utdrag från belastningsregistret av alla ungdomsledare.

Riktlinjer

Som ett komplement till värdegrunden har även Degerfors IF tagit fram riktlinjer. Dessa som  ett led i att förtydliga om hur man som spelare, ledare och förälder är en god kamrat, vän och  representant för föreningen. 

Spelare

 • Vi i Degerfors IF vill att du ska tycka att fotboll är en rolig sport och att du har kul när du  spelar. 
 • Vi vill att du ska spela fotboll så länge som möjligt och att du ska lära dig så mycket som  möjligt. 
 • Alla är viktiga i Degerfors IF och vi stöttar varandra i både med- och motgång. • Vi gläds åt varandras framgång. 
 • Du använder ett vårdat språk både på träning och match. 
 • Du uppträder med respekt och har en trevlig attityd mot alla. 
 • Tänk på att du representerar föreningen varje gång du bär dina klubbkläder, såväl i DIF som  på fritiden.

Ledare

 • Som ledare i Degerfors IF representerar man föreningens värdegrund. Du ska vara en  förebild för våra aktiva och inte tala illa om spelare, ledare, motståndare eller domare. 
 • Vi använder ett vårdat språk och uppmuntrar våra spelare till ett Fair play spel. 
 • Som ledare i Degerfors IF sätter du utveckling före resultat. Matchen är ett utvecklings- och  utbildningstillfälle. Det är alltid viktigare att utvecklas som spelare och lag. Prestationen ska  styra verksamheten och matchresultat ska spela en underordnad roll, vilket sammanfaller med  barnkonventionens artikel tre som proklamerar att beslut/verksamhetsidé ska utgå från barnets  bästa, inte verksamhetens.  
 • Glädje är en viktig del av verksamheten och skapar en förutsättning till ett livslångt  fotbollsintresse. 
 • Din roll som ledare är att spelarna ska få uppleva detta och samtidigt utbilda spelarna i  fotboll samt att bli en bra samhällsmedborgare. 
 • Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet att utvecklas i den takt som passar var och ens  förutsättningar. 
 • Träningen kan anpassas till rätt nivå genom individuella utmaningar. 
 • Alla spelare är lika unika! 

Föräldrar

 • Föräldramedverkan är en förutsättning för att verksamheten ska fungera. Föreningen vill  skapa ett gott samarbete och en god kommunikation mellan ledare, spelare och föräldrar. 
 • Våra förväntningar på er som föräldrar är att ni tänker på att vara ett bra föredöme för era  barn genom att ha en positiv inställning. Detta kan ni visa genom att heja på vid matcher,  uppmuntra alla och fokusera på det positiva, särskilt i tider av motgång. 
 • Att kritisera domare eller tala illa om spelare, såväl i det egna laget som motståndarlaget, är  förbjudet. 
 • Att vara behjälplig med de uppgifter som föreningen eller lagets ledare ber er om är ett stort  stöd och underlättar för ledarna. Det kan handla om kioskförsäljning, skjutsa till matcher eller  sälja något för föreningens räkning. 
 • Vid frågor och synpunkter vill vi att du pratar med ansvarig tränare och/eller ledarna kring  laget. Tänk på att inte göra detta inför ditt barn. 
 • Det är viktigt att ni kommer på lagets föräldramöten samt tar del av den information som rör  ert/era barn. 
 • Det är viktigt att ni stöttar ert/era barn så länge hen spelar i ett ungdomslag och vi ser fram  emot ett bra samarbete!

Uppförandekod SEF

svensk elitfotbolls uppförandekod

Följa regler kring fair play.

Ta avstånd från alla former av uppgjorda matcher.

Behandla motståndare/spelare/domare/funktionärer/besökare med respekt och värdighet, såväl före som under och efter matchen.

Inte använda kränkande, störande och stötande språkbruk och beteende. Att ta avstånd från all typ av sådant beteende.

Uttala mig i officiella sammanhang med värdighet och respekt angående Allsvenskan och Superettan, officiella funktionärer, den egna och övriga klubbar, dess spelare, ledare, partners och publik.

Givetvis kan kritik framföras men görs med värdighet och respekt.

Visa respekt för alla- oavsett kön, sexuell läggning, religion, etnicitet och nationalitet.

Ta avstånd från alla former av användande av narkotika- eller dopingklassade preparat.

Ta avstånd av alla former av hot och våld.

Så som ambassadör för den svenska elitfotbollen företräda ligan och min klubb på ett respektfullt sätt.

Fotboll handlar om sportslig tävlan mellan lagen i ligorna, men också om rättvisa, respekt, värdighet och glädje.

Handling- och åtgärdsplan

För att se till att värdegrunden följs och att den är en självklarhet för alla i klubben har vi en handlingsplan och en åtgärdsplan.