Degerfors if

Handlingsplan & åtgärder

Ett stöd för styrelse och ledare i arbetet om värdegrundsfrågor. 

Handlingsplan Degerfors IF

Degerfors IF använder denna handlingsplan för att försäkra oss om att föreningens värdegrund ska vara en självklarhet på alla nivåer i hela klubben. Planen ska även vara ett stöd för styrelsen och ledarna i föreningen i hur och när arbetet med värdegrundsfrågor ska ske och vems ansvaret är.

  Styrelsen är ytterst ansvariga för att Degerfors IF:s värdegrund ligger till grund och genomsyrar en god anda i föreningen. Styrelsen utser även en person som är ansvarig för värdegrundsarbetet.

  Arbetet som värdegrundsansvarig innebär att verka för att främja, förebygga och upptäcka men även att åtgärda och agera när situationer uppstår. 

Värdegrundsansvarig har till ansvar att träffa alla ledare och lag för att informera och utbilda dem i Degerfors IF:s värdegrund. Denna person har även som uppgift att informera föräldrar och övriga i föreningen.  

  Den som är värdegrundsansvarig ska även finnas som stöd för ledare, spelare samt föräldrar vid frågor eller händelser förenat till vår värdegrund.

Varje år arrangeras de möten under första kvartalet för och med ledare, spelare och föräldrar. Vid denna sammankomst ska information om värdegrunden samt diskussion om denna ligga till grund för mötet. Syftet med dessa möten är att öka delaktigheten och att information om föreningens värdegrund ska nå ut. 

  Ansvarig vid dessa möten är värdegrundsansvarig samt ledarna för de olika lagen. Möten kommer att anordnas där spelare och ledare tillsammans delas upp i mindre grupper. Det kommer även anordnas informationsmöten för föräldrarna.

  Föreningen arbetar även för att skapa en positiv och trivsam miljö där spelare och ledare skall ha roligt tillsammans och kunna växa som person. Ledarnas ansvar är att ha inblick i hur spelarna mår och hur stämningen i laget är. Som stöd/hjälp till ledare och spelare finns styrelse och värdegrundsansvarig samt andra ledare i föreningen.

  Degerfors IF har som mål att arbeta kontinuerligt med värdegrunden samt diskutera och följa upp värdegrundsfrågor, att sträva efter en ”levande värdegrund”.

 

  Degerfors IF:s värdegrund ska finnas publicerad på föreningens hemsida.

Åtgärdsplan Degerfors IF

I enlighet med barnkonventionen Artikel 6 har barnet (spelaren) rätt till liv, överlevnad och utveckling vilket bland annat innebär att ingen behöva bli trakasserad, kränkt eller utsatt för fysiska/psykiska missförhållanden. Gemensamt för trakasserier, kränkande handlingar och  våld är att de handlar om ett uppträdande som kränker en människas värdighet. Trakasserier och kränkande behandling kan vara fysiska, verbala, psykosociala och de kan även vara bild och text.

Hur gör vi för att förebygga detta:

Värdegrund och barnkonventionen presenteras alltid för  spelare/ledare/föräldrar/personal/styrelse/samarbetspartners under januari månad. 

Värdegrunden finns presenterad på hemsidan.

Klubbens värdegrundsansvarige Ola presenteras på hemsidan.

Föreningen jobbar aktivt med att följa Barnkonventionen. Ledare/personal/styrelse har som  uppgift att kvartalsvis följa upp hur barnen mår i föreningen. Ledare för samtal med spelarna,  personal för samtal med ledare och styrelse för samtal med personal. 

Både ledare och spelare kan göra sig skyldiga till trakasserier, kränkande behandling eller  våld psykiskt/fysiskt).

Vid kännedom att någon utsätts för trakasserier och/eller kränkande handlingar tas omedelbar  kontakt med värdegrundsansvarig. Dennes uppgift blir att:

Steg 1 

Lyssna och tala enskilt med den/de berörda om vad som har hänt. 

Steg 2 

Lyssna och tala med alla övriga inblandade. Gör en kartläggning tillsammans med ansvariga  ledare för laget om situationen. 

Steg 3 

Kontakta och informera föräldrarna om samtalen. 

Steg 4 

Utvärdera och gör en uppföljning med berörda personer, kontakta föräldrar igen vid behov. Om situationen kräver så kopplas även styrelsen in.